2012 MBLAQ 2012 Asia Tour  - 무대 감독 "조윤근"


2012 MBLAQ 2012 Asia Tour  - 무대 감독 "노성경"


2012. 6.30 MBLAQ 인도네시아 - MEIS


2012. 7.7 MBLAQ 태국 BCC Hall


2012. 7.21 - 22  MBLAQ 올림픽공원 내 올림픽홀


2012. 7.26 - 27  MBLAQ 일본 오사카 - 오릭스홀


2012. 7.26 - 27  MBLAQ 일본 도쿄 - 도쿄 국제 포럼


2012. 7.26 - 27  MBLAQ대만 Taida Gym - NTU댓글을 달아 주세요